Публични изяви

2018-04-26 | 15:00 | Училището

Карнавал на приказните герои Драматизация на приказката „Дядовата ръкавичка” Изложба „Това направихме ние”.

На 26.04.2018 г. учениците в клуб „В света на приказките“ при НУ ”Отец Паисий”, с.Върбица, общ. Плевен, участваха в представителна изява, на която представиха изложба „Това направихме ние“с илюстрации на приказки, маски на приказни герои, предмети с мотиви от народното творчество и драматизация на приказката „Дядовата ръкавичка”. На изявата присъстваха родители, представители на Училищния съвет, ученици..Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І".
На снимката: 1500107-2018-04-26-Photos2